اجتماعی

🎭 سرخ و سیاه

نویسنده : عقیل جماعتی

کارگردان : مصطفی دهقانی اشکذری

یزد - 45 دقیقه

🎭 جی

نویسنده : کیوان میرمحمدی

کارگردان : صادق نصیری

یزد - 70 دقیقه