اجتماعی

🎭 جی

نویسنده : کیوان میرمحمدی

کارگردان : صادق نصیری

🎭 سرخ و سیاه

نویسنده : عقیل جماعتی

کارگردان : مصطفی دهقانی اشکذری

🎭 آقای اشمیت کیه

نویسنده : سباتین تیری

کارگردان : هادی دهقان

🎭 آواره

نویسنده : ماتئی ویسنی یک

کارگردان : سیدهادی آقا بزرگی

🎭 پرواز یک شاملو نما بر فراز قصر شیشه ای

نویسنده : عرفان دهقان

کارگردان : عرفان دهقان

بازیگر : امید رضا میررکنی

سرپرست گروه : مسعود غیاثی

🎭 نمایش دختر عروسکی

نویسنده : ابوالفضل ادیب

کارگردان : ابوالفضل ادیب

🎭 سیاتش

نویسنده : محمود دهقان هراتی

کارگردان : محمود دهقان هراتی

🎭 آواره

نویسنده : ماتئی ویسنی یک

کارگردان : سیدهادی آقا بزرگی

🎭 آواره

نویسنده : ماتئی ویسنی یک

کارگردان : سیدهادی آقا بزرگی

مکان : کافه تادا