کودک و نوجوان

🎭 زنده عروسکی دنیای خیال انگیز من

نویسنده : بهناز مهدی خواه

کارگردان : بهناز مهدی خواه

یزد - 45 دقیقه

🎭 یه تغییر کوچولو

نویسنده : شهرزاد شجاع الدینی

کارگردان : فائزه رستگاری

دراماتورژ : فاطمه شقاقیان

یزد - 40 دقیقه